• சோழநாடு திருச்சியில் மாநில கலந்தாய்வுக்கூட்டம் சிறப்பாக நடைபெற்றது.