• திருச்சி மாவட்டம் தொட்டியத்திலுள்ள புனித மரியன்னை துவக்க மற்றும் உயர்நிலைப்பள்ளி விளையாட்டு விழா