• பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் பல்வேறு முக்கிய இடங்களில் நமது IJK கொடி சிறப்பாக ஏற்றப்பட்டது.