• நாட்டில் போராடும் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக நடந்த உண்ணாநிலை அறப்போராட்டத்தில் IJK சார்பாக கலந்துகொண்டபோது.