• "மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணி" சார்பில் நடைபெறும் "கையெழுத்து இயக்கம்".