• பெரம்பலூர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் டாக்டர் பாரிவேந்தர் mp அவர்கள் தனது தொகுதிக்கு உட்பட்ட வளர்ச்சி திட்ட பணிகளை வேகப்படுத்த வேண்டும்