• சென்னை ஈகாட்டுத்தாங்கலில் இளையவேந்தர் பேரவை அலுவகம் திறந்து வைத்து ஏழை எளிய மக்களுக்கு பல்வேறு நலதிட்ட உதவிகள் செய்தார்.