• எங்கள் அரசியலின் வழிகாட்டி டாக்டர் இளைய வேந்தர் அவர்கள் டாக்டர். ரவி பச்சமுத்து மாண்பமை டாக்டர். பாரிவேந்தர்