• முத்தமிழ் அறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்களின் பெயரில் அடுத்த ஆண்டு முதல் SRM தமிழ்ப்பேராயம் சார்பில் விருது வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது.