• இன்றைய குழந்தைகள், நாளைய இந்தியாவின் எதிர்காலம். நாம் அவர்களை வளர்க்கும் விதம் நாட்டின் எதிர்காலத்தை நிர்ணயிக்கும் குழந்தைகள் தின நல்வாழ்த்துக்கள்