• தமிழ் வளர்ச்சியில் சைவ ஆதினங்களின் பங்கு "தேசிய கருத்தரங்கம் - 2022 SRM பல்கலைக்கழகத்தில் நடந்தது அதில் உத்தமதலைவர் Dr.பாரிவேந்தர் அவர்களுக்கு சிறப்பு விருந்தினராக கலந்துகொண்டார்.